Feedback Feedback

Stiri Diverse

Regulament Oficial al campaniei Ama Optimex ”Wipe & Win”-11-12 august 2018

Distribuie prietenilor tai!
 •  
 •  
 •  
 •  

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei Ama Optimex ”Wipe & Win”  (denumita in continuare “Campania Wipe & Win”) este Ama Optimex SRL (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul in Bucuresti, Str. Toamnei nr. 54, Sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/2891/1991, cod unic de inregistrare nr. 35629, reprezentata prin administrator, doamna Filip Amarelia.

Activitatile legate si/ sau implicate de aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament vor fi indeplinite de catre THE HUB PARTNERS S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, str. Cap. Av. Alexandru Serbanescu, nr. 85, etaj 1, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/2998/2014, Cod Fiscal 16197970, reprezentanta de dl Dulgheru Victoras Florin in calitate de Administrator, (denumita in continuare si „Agentia”). Agentia este imputernicita de Organizator sa gestioneze toate informatiile legate de aceasta campanie, inclusiv datele cu caracter personal.

1.2. Campania Wipe & Win se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii campaniei, de a opri campania, in orice moment al acesteia, si/ sau sa schimbe regulile de participare, avand obligatia de a anunta publicul, in mod oficial, pe website-ul companiei, la adresa www.amaoptimex.ro. Astfel de modificari vor fi facute publice imediat dupa intrarea in vigoare.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura in cadrul Festivalului Summer Well 2018, pe Domeniul Stribey, Buftea, Romania, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 11-12 august 2018, intre orele 15:00-23:00, in timpul concertelor din cadrul Festivalului Summer Well 2018 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada campaniei”).

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a campaniei, in format electronic, prin accesarea website-ului: www.amaoptimex.ro, sectiunea/subsectiunea „Media/Stiri diverse.”

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ.

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale, care vor fi comunicate catre public, prin actualizarea regulamentului de pe website-ul www.amaoptimex.ro.

 SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Pentru a participa la campanie, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sa aiba varsta de minim 18 ani, impliniti la data inceperii campaniei;
 2. Sa aiba domiciliul stabil sau resedinta in Uniunea Europeana;
 3. Sa participe la Festivalul Summer Well 2018.

5.2. La prezenta campanie nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului, agentiilor si societatilor implicate in organizarea si derularea acestei campanii, precum si rudele de gradul I (copii si parinti), afinii, sotul/ sotia celor mentionati mai sus.

5.3. Participantul va lua parte la prezenta campanie luand cunostinta de conditiile mai sus mentionate.

 SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

6.1. In cadrul acestei campanii vor fi oferite, prin tragere la sorti, urmatoarele premii:

(i) marele premiu:       1 (un) voucher pentru o operatie pentru reducerea dioptriilor cu laser (ReLEx SMILE, FemtoLASIK, PRK), cu valoarea maxima de 15800 RON, cu valabilitate 10 decembrie 2018;

(ii) alte premii:            10 (zece) vouchere in valoare de 500 RON pentru servicii medicale la alegerea castigatorului (consultatii, investigatii, tratamente laser, operatii oftalmologice) in clinica Ama Optimex din Bucuresti, Str. Toamnei nr. 54, Sector 2. Voucherele au valabilitate pana pe 10 decembrie 2018.

6.2. Valoarea totala a premiilor este de 20800 lei din care:

(i) 15800 lei valoarea marelui premiu constand intr-o operatie pentru reducerea dioptriilor cu laser si

(ii) 5000 lei valoarea altor premii constand in 10 de vouchere cu valoarea de 500 lei pentru servicii medicale la alegerea castigatorului.

6.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate.

6.4. Premiul nu este transferabil.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare, potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
 2. Participarea se va face exclusiv in perioada Campaniei, asa cum este mentionata in Sectiunea 3;
 3. Participantul trebuie sa fie prezent la Festivalul Summer Well 2018;
 4. Participantul trebuie sa extraga un talon razuibil din urnele puse la dispozitie de catre promoterii Organizatorului si sa razuiasca zona marcata prin ”Scratch Here” pentru a descoperi daca a extras un talon castigator sau nu.

Mesajele inscrise in zona razuibila sunt:

– castigatoare:

– Marele premiu: You won a refractive surgery

– Alte premii: You won a 500 lei voucher for medical services at Ama Optimex

– necastigatoare:

– You did`t win. Enjoy the show!

7.2  In cadrul campaniei vor fi tiparite 5000 de taloane razuibile dintre care doar 11 sunt castigatoare. Organizatorul nu isi asuma raspunderea in cazul in care participantii la Festival nu vor extrage toate taloanele si isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile care nu au fost extrase.

 SECTIUNEA 8. VALIDAREA CASTIGATORILOR SI INTRAREA IN POSESIA PREMIILOR

8.1. Validarea taloanelor razuibile

8.1.1 In cazul in care participantul descopera sub zona razuibila unul dintre mesajele castigatoare, asa cum sunt ele descrise la sectiunea 7 a prezentului Regulament, trebuie sa mearga, in perioada desfasurarii campaniei, sectiunea 3 a prezentului Regulament, la unul dintre promoteri pentru a valida talonul si a primi voucherul conform premiului castigat. Participantul va completa un proces-verbal in dublu exemplar, in care vor fi mentionate: datele sale de identificare (nume, prenume, numar si serie carte de identitate), datele sale de contact, premiul castigat, seria voucherului si declaratia pe proprie raspundere: ”Declar ca am peste 18 ani si domiciliul in Uniunea Europeana”. De asemenea, promoterul va completa pe voucher numele castigatorului.

Talonul razuibil castigator impreuna cu o copie a procesului-verbal vor ramane in posesia Organizatorului, iar voucherul si o copie a procesului-verbal vor ramane in posesia Castigatorului.

8.1.2 Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la situatiile in care participantii nu razuiesc talonul sau in cazul in care il razuiesc, dar nu se prezinta la promoter pentru a il valida in perioada desfasurarii campaniei, conform Sectiunii 3 a prezentului Regulament. Dupa incheierea Campaniei participantul nu va mai putea fi validat castigator.

8.1.3. Organizatorul nu va valida Participantul care a extras un talon castigator in cazul in care acesta nu indeplineste conditiile de participare mentionate in prezentul regulament, Sectiunea 5, sau in cazul in care acesta refuza completarea documentelor necesare validarii (scopurile colectarii fiind explicate la Sectiunea 11 a prezentului regulament).

8.2. Intrarea in posesia premiilor

8.2.1. Pentru a intra in posesia premiului castigat, Castigatorii trebuie sa se prezinte la clinica Ama Optimex, in Bucuresti, sector 2, Str. Toamnei nr. 54, cu o programare stabilita in prealabil la numarul 021.211.16.22, cu urmatoarele documente: voucherul cu premiul castigat si procesul-verbal semnat in momentul validarii si:

– Pentru Marele Premiu, castigatorului i se vor efectua investigatii pentru a determina diagnosticul si necesitatea operatiei. Dupa efectuarea operatiei se considera ca s-a intrat in posesia premiului principal. In cazul in care castigatorul nu poate fi operat, din motive obiective care tin de particularitatile anatomice ale ochilor sai sau alte afectiuni medicale, aspecte decise de catre medic, dupa efectuarea consultatiei si investigatiilor, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul. In cazul in care valoarea operatiei pentru reducerea dioptriilor este mai mica decat valoarea maxima mentionata in acest regulament, castigatorul nu va primi diferenta in bani sau in alte servicii.

– Pentru Alte Premii (vouchere cu valoarea de 500 de lei pentru servicii medicale in clinica Ama Optimex), castigatorii vor putea consuma suma aferenta voucherului pentru servicii medicale in clinica de oftalmologie Ama Optimex, la alegerea lor: consultatii, investigatii, tratamente laser, operatii oftalmologice. In cazul in care valoarea serviciilor depaseste suma voucherului, castigatorul va achita diferenta.

8.2.2. Intrarea in posesia premiilor (atat Marele Premiu, cat si Alte Premii) depinde de momentul in care castigatorii pot veni la clinica de oftalmologie Ama Optimex, din Bucuresti, Str. Toamnei nr. 54, Sector 2, dar nu va depasi data de 10 decembrie 2018. La primirea premiului, anume in momentul prestarii serviciilor medicale de catre clinica Ama Optimex, castigatorii vor semna un proces-verbal de predare-primire a premiului. Daca in perioada 13 august – 10 decembrie 2018, castigatorii validati nu s-au prezentat la clinica pentru a intra in posesia premiului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile respective.

8.2.3. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului-verbal de predare-primire a voucherului si procesului-verbal de predare-primire premiu, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

8.2.4. In cazul in care, in momentul acordarii premiului, se constata ca Participantul validat Castigator a furnizat informatii eronate in cadrul procedurilor de validare in ceea ce priveste datele sale de identificare sau declaratiile pe propria raspundere in ceea ce priveste Dreptul de participare (aspecte mentionate la Sectiunea 5 a prezentului Regulament), Organizatorul nu va acorda premiul respectivului Castigator.

 SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

9.1. Inscrierile sau revendicarile premiilor realizate inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu vor fi luate in considerare.

9.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi va pierde talonul razuibil castigator, voucherul si/sau procesul-verbal.

9.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru alterarea obiectelor (voucherelor, taloanelor, proceselor- verbale de validare) dupa luarea lor in primire.

 SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 11.1. Potrivit Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Ama Optimex S.R.L., in calitate de operator de date personale, prelucreaza in conditii de siguranta datele personale ale participantilor validati castigatori in cadrul campaniei Ama Optimex „Wipe & Win” – Summer Well 2018.

11.5. Datele cu caracter personal vor fi pastrate cat timp este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor si legislatiei aflate in vigoare.

11.6. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului implicati in organizarea si desfasurarea acestei campanii si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

11.7. Persoana vizata este libera sa decida daca ne furnizeaza aceste date personale. Cu toate acestea, furnizarea datelor personale este necesara pentru validarea castigatorului si acordarea premiului. In lipsa acestor date organizatorul se afla in imposibilitatea de a acorda premiul/ premiile respectiv/respective.

11.8. Societatea va lua toate masurile organizatorice si tehnice considerate necesare in vederea asigurarii securitatii, integritatii si confidentialitatii datelor cu caracter personal.

11.9. Persoana vizata are urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • dreptul de a fi informata cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de acces la datele personale;
 • dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a obtine stergerea (“dreptul de a fi uitat”) datelor personale;
 • dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor personale;
 • dreptul la portabilitatea datelor personale;
 • dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care o privesc;
 • dreptul de a nu fi supusa unei decizii individuale cu caracter automat.

Aceste drepturi pot fi exercitate trimitand un e-mail catre Ama Optimex S.R.L. la adresa [email protected] sau o solicitare scrisa la urmatoarea adresa postala: str. Toamnei nr. 54, sector 2, Bucuresti.

11.10. In situatiile in care prelucrarea se face in temeiul consimtamantului persoanei vizate, aceasta are dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

11.11. In cazul in care persoana vizata considera ca nu am solutionat toate cererile ei sau este nemultumita de raspunsurile noastre, poate formula o plangere catre ANSPDCP. De asemenea, poate sa se adreseze si, in mod direct, ANSPDCP sau instantelor de judecata competente.

SECTIUNEA 12. LITIGII SI FRAUDE

12.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

12.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA

13.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

13.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie pe website-ul www.amaoptimex.ro, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 14.  ALTE  DISPOZITII

14.1. In conformitate cu dispozitiile legale aplicabile in cazul organizarii de loterii publicitare, prezentul Regulament va fi autentificat de catre Organizator la biroul unui Notar Public, inainte de inceperea Campaniei.

 

0/50 ratings
*Declar ca am peste 16 ani, am citit Politica de confidentialitate si sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate in vederea publicarii comentariului meu.